Правила за ползване

for bgtorrentz.net (english)

1. Information on this site is solely for information purposes. The site is considered Bittorrent technology as an effective way to share files and places that can be used in Bulgaria. bgtorrentz.net not responsible for the content of these sites and there is absolutely no personal, legal or financial relationships with them.

2. Everyone has the right freely and completely free to read and use the information located on this site for own personal, noncommercial use in accordance with the laws of the country where it is located.

3. All materials in this site are fully copyrighted or trademarked by their author. Using texts or phrases from the site without the written approval of their author, is strictly prohibited.

4. Posting comments online has been allowed to use only English or Bulgarian. Any comments are subject to prior approval by the site administrator.

5. bgtorrentz.net fully conscious and deliberate filtering information associated with violence, alcohol, cigarettes, drugs, etc.. drugs, pornographic content.

6. BGTorrent.net reserves the right at any time to change and update these rules without requiring prior information of its users.

for Web-proxy (english)

1. Using web-proxy is completely free.

2. Using web-proxy to consider information contained violent material urging the use of alcohol, drugs, etc.. drugs or pornographic material is strictly prohibited.

3. Opening the sites contained in their names words such as: violence, alcohol, cigarettes, drugs, sex, pornography, etc.. are filtered automatically.

За bgtorrentz.net (български)

1. Информацията в сайта има само и единствено информативна цел. В сайта се разглежда Bittorrent технологията, като ефективен начин за споделяне на файлове и местата, на които можете да бъде използвана в България. bgtorrentz.net не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и няма абсолютно никакви лични, правни или финансови взаимоотношения с тях.

2. Всеки има право свободно и напълно безплатно, да чете и използва информацията намираща се в този сайт за собствена, лична, некомерсиална употреба съобразена със Законите на страната в която се намира.

3. Всички текстове в сайта са изцяло авторски и принадлежат на техния автор. Използването на текстове или фрази от сайта, без писмено одобрение от техния автор, е абсолютно забранено.

4. За писането на коментари в сайта е позволено да се използва само български или английски език. Всеки коментар подлежи на предварително одобрение от администратор на сайта.

5. bgtorrentz.net напълно съзнателно и нарочно филтрира информация свързана с насилие, употребата на алкохол, цигари, наркотици и др. упойващи средства, порнографско съдържание.

6. BGTorrent.net си запазва правото, по всяко време да променя и актуализира тези правила, без необходимост от предварително информиране на своите потребители.

За Web-proxy (български)

1. Използването на web-proxy е напълно безплатно.

2. Използването на web-proxy за разглеждане на информация съдържаща насилие, материали подтикващи употребата на алкохол, наркотици и др. опиати, или порнографски материали е абсолютно забранено.

3. Отварянето на сайтове съдържащи в името си думи като: насилие, алкохол, цигари, наркотици, секс, порнография и др. се филтрират автоматично.

This post is also available in: English

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *